Søk

Meny

Du er her:

Gjennomførte anskaffelser

 • InnoBuild

  Omsorgsboliger i Lyngdal og Falu kommuner

  InnoBuild var et treåring EU støttet prosjekt med mål om å forbedre offentlig anskaffelse. I prosjektet skulle to kommuner gjøre avtale om bygging av fremtidens omsorgsboliger. Dette ble gjort ved bruk av metode for innovative offentlige anskaffelser.

 • NORAD

  LæringsAPP for smarttelefoner

  Gjennom Norad utlyste Norge i januar en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Målet med appen er at syriske barn skal lære å lese, uavhengig av hvor de befinner seg.

 • Bergen Vann

  Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

  Eiere av tunnelbasseng for drikkevann har etablert en felles prosjektgruppe som har til hensikt å utvikle en fjernstyrt enhet egnet til å utføre ulike oppgaver inne i fjellbasseng. Da vil behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS tiltak bli betydelig redusert. Oppgaven vil i hovedsak være å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte, eller å gjennomføre inspeksjoner, hente ut vannprøver, trekke med seg og feste kabler med mer.

 • Bergen Vann

  Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

  Eiere av tunnelbasseng for drikkevann har etablert en felles prosjektgruppe som har til hensikt å utvikle en fjernstyrt enhet egnet til å utføre ulike oppgaver inne i fjellbasseng. Da vil behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS tiltak bli betydelig redusert. Oppgaven vil i hovedsak være å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte, eller å gjennomføre inspeksjoner, hente ut vannprøver, trekke med seg og feste kabler med mer.

 • Bergen kommune

  Alarmer for demente

  Bergen kommune vil at flest mulig med sykdom/funksjonssvikt skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Derfor vil kommunen prøve ut aktuell teknologi for alarmer, hensyn tatt til praktiske, etiske og juridiske problemstillinger i omsorgsektoren.

 • Bergen kommune og Undervisningsbygg

  Ventilasjon i nye passivhus og i eksisterende bygg

  Bergen kommune (EFU) og Undervisningsbygg Oslo KF (UBF): EFU og UBF hadde et samlet investeringsbudsjett på ca. 5,4 milliarder kroner i 2014. Etat for eiendom (EBE) i Bergen kommune og UBF forvalter til sammen ca. 2,3 millioner m2 bygningsmasse. Det vil derfor være et betydelig marked for løsninger som svarer på de nevnte behov og utfordringer.

 • Digitale Gardermoen IS (DGI)

  Leveranseplattform for digitale tjenester

  Digitale Gardermoen IS (DGI) er et interkommunalt samarbeid med kommunene Eidsvoll, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker som eiere. Selskapet har ansvar for felles drift og leveranse av IKT-relaterte tjenester. Selskapet ble etablert i 2005 som et interkommunalt selskap (IKS), senere som et §27–selskap etter Kommuneloven.

 • Direktoratet for byggkvalitet

  ByggLett - selvbetjening for enkle byggsaker

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ville stimulere til fremtidsrettede webløsninger for enkle byggesaker «ByggLett», og søkte samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Markedsdialog gjennom en plan- og designkonkurranse gav innovative løsninger å bygge videre på.

 • Etnedal kommune

  Ny gangbro

  Etnedal kommune skulle bygge ny gangbro som del av en ny helhetlig gang- og sykkelvei. Hensikten med å gjøre dette som et pilotprosjekt i programmet var å bygge kompetanse, forståelse, og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser i en liten kommune (1600 innbyggere).

 • Finnmarksykehuset HF

  Nye Kirkenes sykehus

  Finnmarksykehuset HF som byggherre skulle bygge 20.000 kvm nytt sykehus i Kirkenes.

 • Forvarsbygg

  Oljeutfasing

  Forsvarsbygg var på jakt etter innovative og kostnadseffektive måter å erstatte oljefyrt oppvarming med miljøvennlig energi. Til formålet gjennomførte de markedsdialog i form av en plan-og designkonkurranse. To vinnere ble kåret, og metoden for smartere innkjøp viste seg nyttig for Forsvarsbygg.

 • HIAS IKS

  Energiutnyttelse av biogass

  Norsk Vann ønsker mest mulig energieffektive – og nøytrale VA-anlegg, og søkte kontakt med programmet og Hias IKS. En plan- og designkonkurranse gav en innovativ løsning.

 • Helse SørØst

  Nytt Østfoldsykehus

  Nytt Østfoldsykehus skal gi et helhetlig spesialisttjenestetilbud til befolkningen i Østfold. All akuttvirksomhet samles i nytt sykehus på Kalnes fra 2015.

 • Jernbaneverket

  Kundeinformasjonselementer

  Omfanget og kompleksiteten i offentlig transport er konstant økende – stadig flere mennesker benytter offentlig kommunikasjon noe som setter store krav til logistikk og nøyaktig planlegging. I et moderne informasjons samfunn har brukere av offentlig kommunikasjon stadig økende forventninger til punktlighet og forventer løpende oppdatert og korrekt informasjon om eventuelle avvik i trafikken.

 • Lyngdal kommune og Falu kommun

  Løsninger for fremtidens omsorgsbehov

  Lyngdal kommune og Falu kommun samarbeider på tvers av landegrensene for å anskaffe innovative omsorgsboliger med fokus på bærekraft og bruk av teknologi. Målet er god omsorg ved å la nye teknologiske løsninger ta over oppgaver og frigjøre «de varme hender» til de virkelige omsorgsoppgavene. De fikk prosjektstøtte fra EU og er underveis blitt en modell for store deler av Europa.

 • NAV

  Synstekniske hjelpemidler

  I et nytt pilotprosjekt med NAV etterspør de alt fra små enkle forstørrelsesglass til komplekse dataløsninger som er satt sammen av flere elementer. Dialogkonferane er satt til 16. februar.

 • NAV

  Nye kommunikasjonshjelpemidler

  NAV ønsker seg de beste og nyeste hjelpemidlene på markedet – til brukernes beste. De har skaffet seg kunnskap om teknologi og tjenester for å møte brukernes behov. I tillegg har NAV stimulert leverandørene til innovasjon og sikret økt interesse og konkurranse til den kommende anskaffelsen. De er på vei mot målet!

 • Nord–Trøndelag fylkeskommune

  Ungdomsprosjektet – arbeids–og helsefremmende aktiviteter

  Ungdomsprosjektet skal gi et tilbud til ungdom som er utenfor videregående opplæring i aldersgruppa 15 – 21 år. De yngste og mest risikoutsatte ungdommene skal prioriteres. Det er et mål at den enkelte ungdom kommer i gang med videregående opplæring innenfor en periode på inntil ett år.

 • Oslo kommune

  Inkontinensprodukter

  Nytt pilotprosjekt er etablert mellom Oslo kommune og Regionalt program - Hovedstadsregionen. Anskaffelsen er inkontinensrprodukter til institusjonsbruk.

 • Oslo kommune

  Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

  Formålet med anskaffelsen er å etablere en rammeavtale for kjøp av registreringsverktøy til bruk i helse – og omsorgssektoren for registrering av opplysninger i kommunens fagsystem. Anskaffelsen omfatter verktøy for registrering, serviceavtale, administrasjonsverktøy og evt. standard applikasjoner som det pr i dag må abonneres på.

 • Oslo kommune

  Velferdsteknologi i Omsorg+

  Eldrebølge og færre hender i arbeid krever nye løsninger. Oslo kommune ønsket å gjennomføre en anskaffelse som etterspurte fremtidens løsninger opp mot kommende behov.

 • Oslo lufthavn

  Ny terminal (T2)

  Utbyggingen av den nye terminalen på Gardermoen er ett av de mest omfattende byggeprosjektene i Norge. Endelig ferdigstillelse er lagt til 2017. Utfordringene for prosjektorganisasjonen gjaldt hva markedet for tre, glass og fasader kunne tilby.

 • Skien kommune

  Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

  Anskaffelsen var først og fremst knyttet til nye Lyngbakken sykehjem i Skien, men de løsninger som ble valgt, skal også kunne installeres i eksisterende bygg. Dermed kunne denne anskaffelsen bidra til å åpne et stort marked.

 • Skånland kommune

  Omsorgsboliger

  Skånland kommune skal gjennomføre smartere innkjøp med krav om innovasjon i anskaffelsen. Med økt dialog mellom kommunen som kunde og leverandørene, skal kommunen bli tryggere på om de etterspør de mest kostnadseffektive løsningene og stimulere leverandørene til å tenke nytt.

 • Statsbygg

  Båtbygger laget operalyd

  Statsbygg fikk utviklet, produsert og levert balkonger og bølgevegg i verdensklasse til under budsjettpris da de bygget Operaen. Det sørget det lille båtbyggeriet Djupevåg Båtbyggeri AS fra Hardanger og interiørfirmaet Bosvik AS fra Risør for.

 • Statsbygg

  Tre innovasjoner i ett prosjekt

  Samhandling mellom produsenter av tre, ga et mangfold av løsninger innen materialbruk og interiørløsninger. Tre utviklingsprosjekter ble gjennomført i ett prosjekt og ett av produktene (himlingselement) ble utviklet i et samarbeid mellom tre små løvtreprodusenter.

 • Stavanger kommune

  Driftsmeldinger og alarmer

  Stavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral. Anskaffelsen ble lagt på is, fordi eksterne konsulenter estimerte 40 mill i kostnader. Gjennom en innovativ offentlige anskaffelsesprosess endte kostnaden på kun 1,25 mill.

 • Tromsø kommune

  Hardbrukshus

  Det er etablert et pilotprosjekt på hardbrukshus med Tromsø kommune. Pilotprosjektet vil samarbeide med NHO Troms som har som mål å etablere et regionalt program for leverandørutvikling i Troms.

 • Trondheim kommune

  Systemverktøy i helse- og velferdsvakt

  Trondheim kommune skal etablere en ny Helsevakt bestående av legevakt, vaktsentral og akutt ambulanse team. I Helsevakta skal en samle dagens legevaktsentral og alarmmottaket for trygghetsalarmer i én vaktsentral. Til formålet må det velges et egnet systemverktøy. For å lykkes søkte kommunen dialog med markedet for å treffe best mulig med kravspesifikasjonen for en slik anskaffelse. Det var nødvendig for kommunen å gjøre seg kjent med leverandørene og hva som kunne være mulige løsninger.

 • Trondheim kommune med flere kommuner

  Lokaliseringsteknologi

  Trondheim kommune leder anskaffelsen av lokaliseringsteknologi på vegne av flere norske kommuner som er med i prosjektet Trygge Spor.

 • Undervisningsbygg

  Oljefyring ut av Oslo-skolene

  Hvordan skulle Oslo klare å fjerne oljefyringen fra skolene sine? Fire vinnere ble kåret i en plan- og designkonkurranse og ideene ble videreutviklet.

 • Verdal kommune

  Ny velferdsteknologi ved Verdal bo- og helsetun

  Verdal kommune ønsket å ta i bruk ny velferdsteknologi for å bedre forholdene på sine sykehjem og i hjemmetjenesten med utgangspunkt i brukers behov. Kommunen var opptatt å få varslingssystemer som er intuitive for brukerne, og som kan fange opp behovet og aktivere rett hjelp til rett tid.

 • Voss kommune

  Barnehage med optimal energiløsning

  Voss kommune skal byggja ein ny barnehage til ca. 100 barn. Barnehagen skal byggjast på Lundhaugen der det i dag står eit bygg for barnehage som skal rivast. Tekniske tenester, avdeling for Bygg og eigedom skal stå som byggherre for prosjektet og overta den tekniske drifta etter at bygget er overlevert til kommunen.

 • Voss kommune

  Barnehage med optimal energiløsning

  Voss kommune skal byggja ein ny barnehage til ca. 100 barn. Barnehagen skal byggjast på Lundhaugen der det i dag står eit bygg for barnehage som skal rivast. Tekniske tenester, avdeling for Bygg og eigedom skal stå som byggherre for prosjektet og overta den tekniske drifta etter at bygget er overlevert til kommunen.

 • Øsfold fylkeskommune

  Biogass i busser

  Østfold fylkeskommune har som politisk målsetting å øke bruken av alternative, mer miljøvennlige drivstofftyper (biogass) og bedre miljøløsninger i nye transportavtaler. For å lykkes trengte de innspill fra markedet for å få en best mulig kravspesifikasjon.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart