Søk

Meny

Du er her:

Pågående innovative anskaffelser

 • Asker kommune

  Holmen svømmehall

  Holmen svømmehall er en av Askers Kommunes store satsninger på idrettsanlegg. Det er et spesielt stort behov for svømmehall da kommunen måtte rive Bondi svømme - og idrettshall. Halvparten av kommunens innbyggere er medlem i et idrettslag og svømmeklubbens medlemmer har økt med 50 % de siste 10 årene.

 • Asker og Bærum kommune

  Trygghetsskapende produkter

  Vi er opptatt av at leverandørene bidrar til at kommunen i stand til å utnytte de nye mulighetene digitale løsningene gir.

 • Avinor

  Utvikling av førerløse kjøretøy

  Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene.

 • Bergen kommune og Undervisningsbygg

  Dørmiljøer

  Som byggeiere opplever EFU( Bergen kommune) og UBF (Undervisningsbygg) at tilbehør til dørmiljøer ikke er robuste nok, eller har den nødvendige holdbarhet. Formålet for dette prosjektet er derfor å finne riktige produktløsninger for lås og beslag som kan ta opp nødvendig slakk, slik at det ikke oppstår funksjonsfeil ved automatisk låsing.

 • Bærum kommune

  Smart mat

  Kommunen har behov for en innovativ og smart løsning vedrørende bestilling og innkjøp av dagligvarer, plukking og pakking av dagligvarer samt betalingsløsning for brukere i hjemmetjenesten. Distribusjon til brukerne utføres av kommunens egne enheter. Bærum storkjøkken leverer i dag middagsporsjoner til hjemmeboende kunder. Maten leveres av faste sjåfører og kundene får tilbud om at maten blir plassert i deres kjøleskap.

 • Eid kommune

  Velferdsteknologi og automasjon – Eid omsorgssenter

  Eid kommune har vedteke bygging av eit nytt framtidsretta omsorgssenter. Nye Eid omsorgssenter kan når det står ferdig i 2016 vere eit av landets første omsorgssenter som tar i bruk spesiell utvikla elektroniske overvakings- og tryggleikssystem.

 • Fylke-Nord-samarbeidet

  Ny rammeavtale for telefonitjenester

  80 kommuner og fylkeskommuner i Fylke Nord-samarbeidet går sammen om dialog med markedet når ny rammeavtale for telefonitjenester skal inngås. Avtalen har en antatt verdi på ca 250 mill og vil bli inngått for 4-5 år.

 • Helse Nord

  «Pasienten som partner i virtuelle team»

  Stadig flere pasienter har langvarige behov for helsetjenester. Nasjonale og regionale helsemyndigheter har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke kunnskapen om ”The Chronic Care Model”(CCM) og legge prinsippene for en slik pasientsentrert modell til grunn for behandlingen av pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser (Samhandlingsreformen og oppdragsdokument fra Helse Nord RHF 2013).

 • Jernbaneverket

  Dronetjenester

  Rammeavtale på dronetjenester til observasjon av ras, skred og andre naturhendelser langs Jernbaneverkets infrastruktur.

 • Larvik kommune

  Varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger

  Velferdsteknologi i bolig handler om å kunne bo hjemme lengst mulig og med best mulig bokvalitet. Teknologien skal bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse. Dette betyr å kunne greie mer av de daglige gjøremål selv og kunne få økt kontakt med andre, det være seg familie, venner eller naboer.

 • Lindås med flere kommuner

  Trygghetsskapende teknologi

  I Lindås kommune er det flere og flere som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer.

 • Nittedal kommune

  Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

  Et varslingssystem skal bidra til å gi trygghet i hverdagen for både beboere og ansatte. Det skal dekke et behov for varsling som er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og dekke personalets behov for varsling i en døgnkontinuerlig tjeneste. Vi ønsker enkle og fleksible løsninger som kan forenkle hverdagen i trygge omgivelser, disse løsningene skal være i tråd med velferdsteknologiens krav om nasjonale standarder for morgendagens omsorg.

 • Omsorgsbygg KF

  Lindeberg omsorgssenter, nybygg

  Omsorgsbygg er ny partner i Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Sammen inviterer de leverandørene til dialog når Omsorgsbygg nå skal rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgsenter.

 • Omsorgsbygg KF

  Sentral driftskontroll (SD-anlegg)

  Målsetningen er at byggtekniske anlegg i de enkelte eiendommene skal kunne overvåkes og reguleres fra en driftssentral hos OBY. En del av SD-systemets funksjon er å sette grenseverdier og systemet skal regulere anlegget eller generere alarmer når de satte grenseverdier overskrides. OBY har behov for sentralisert styring av SD-anleggene. Vi ser for oss at systemene vil ha sentrale databasekomponenter og lokale komponenter knyttet til byggautomasjon på eiendommene.

 • Oslo 2022

  Ny ishockey arena Jordal Amfi

  Oslo 2022 er en etat i Oslo kommune med ansvar for søknads-prosessen overfor IOC i forbindelse med de Olympiske og Paralympiske vinterlekene i 2022. Oslo2022 har lagt til grunn at det skal bygges en ny Ishockey hall på Jordal med tilskuerplass til 6000 personer. Byggeperioden er planlagt til 2017-2019, med forbehold om at statsgarantien kommer på plass i 2014.

 • Oslo kommune

  NoDig

  VAVs erfaringsmessige tallmateriell fra tradisjonell graving for tilkobling fra hus til hovedvannledning viser at man ved ny gravefri løsning vil kunne oppnå en økonomisk besparelse på ca. 40 %. Dette kommer i tillegg til innspart arbeidstid som også utgjør ca. 40 %.

 • Oslo kommune

  Renovasjonsetaten

  Oslo kommune ved Renovasjonsetaten starter opp et nytt pilotprosjekt i samarbeid med programmet; Systemer for behovsstyrt tømming av returpunkt.

 • Oslo kommune

  SD anlegg

  Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) skal gjennomføre en anskaffelse av et system for sentral driftsovervåking (SD-anlegg) med tilhørende tjenester.

 • Politiet

  Nytt jakkekonsept

  På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke og Natogenser.

 • Skatteetaten

  Modernisering av folkeregisteret

  En unik identitet i Folkeregisteret er inngangsnøkkelen til det norske samfunn og selve grunnlaget for en godt fungerende velferdsstat. Dersom Norge fortsatt skal ha et folkeregister som dekker samfunnets nåværende og fremtidige behov, må det tilpasse seg de utfordringer landet står overfor.

 • St. Olavs Hospital og Stavne

  Digital Støttespiller

  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid og Kompetanse KF inviterer til dialogkonferanse 14. mai for utvikling av digitalt hjelpemiddel i rehabilitering av rusavhengige.

 • Statens Vegvesen

  Bedre sikkerhet i trafikken (BEST)

  Siden 1970 har det vært en positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde i trafikken, til tross for en stor trafikkøkning. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært kjennetegnet ved at det har vært tatt i bruk mange ulike virkemidler rettet både mot trafikanten, kjøretøyet og vegen. Tiltak er gjennomført av et bredt spekter av aktører, og har til sammen ført til den positive utviklingen. I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023 er det satt et ambisiøst mål for trafikksikkerhetsutviklingen. Innen 2024 skal antall drepte og hardt skadde ikke overstige 500. For å oppnå dette, vil vi, ved siden av fortsatt å bruke kjente virkemidler med dokumentert god effekt, også måtte utvikle nye grep og angrepsvinkler i trafikksikkerhetsarbeidet.

 • Statens vegvesen

  Nasjonal reiseplanlegger

  Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er involvert, og reisene krysser fylkesgrensene.

 • Tromsø kommune

  Nye IKT løsninger i omsorgssektoren

  Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene, behov for nye IKT løsninger i omsorgssektoren.

 • Trondheim med flere kommuner

  Lokaliseringsteknologi

  Trondheim kommune leder anskaffelsen av lokaliseringsteknologi på vegne av flere norske kommuner som er med i prosjektet Trygge Spor.

 • Undervisningsbygg

  Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

  Undervisningsbygg ønsker med dette prosjektet å etablere en ny standardløsning for varmedistribusjon som er billigere både i anskaffelse og drift enn dagens løsninger, og som samtidig ivaretar krav til levetid, driftssikkerhet og arbeidsmiljø. Effekten skal være målbar økonomisk både for anskaffelse og for drift, og den løsningen som velges skal kunne ivareta de øvrige kravene som stilles.

 • Uninett

  Digital eksamen for UH-sektoren

  UNINETT har etablert et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres. Dette skal gjøres i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene i UH-sektoren. Erfaringer gjort i utviklingsfasen vil danne grunnlag for kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart